top of page
  • AutorenbildΧείρων

PLUTARCHUS - NE QUID NIMIS

GR/LAT/ITA/ENG/FRPhilippe Petit, walk between the Twin Towers, 1974


Δύ´ ἐστὶ τῶν Δελφικῶν γραμμάτων τὰ μάλιστ´ ἀναγκαιότατα πρὸς τὸν βίον, τὸ « Γνῶθι σαυτὸν » καὶ τὸ « Μηδὲν ἄγαν »· ἐκ τούτων γὰρ ἤρτηται καὶ τἄλλα πάντα. Ταῦτα γάρ ἐστιν ἀλλήλοις συνῳδὰ καὶ σύμφωνα, καὶ διὰ θατέρου θάτερον ἔοικε δηλοῦσθαι κατὰ δύναμιν. Ἔν τε γὰρ τῷ γιγνώσκειν ἑαυτὸν περιέχεται τὸ μηδὲν ἄγαν, καὶ ἐν τούτῳ τὸ γιγνώσκειν ἑαυτόν.

Διὸ καὶ περὶ μὲν τούτου φησὶν ὁ Ἴων οὕτως·


Τὸ « Γνῶθι σαυτὸν » τοῦτ´ ἔπος μὲν οὐ μέγα, ἔργον δ´ ὅσον Ζεὺς μόνος ἐπίσταται θεῶν,


ὁ δὲ Πίνδαρος·


« Σοφοὶ δέ, » φησί, « καὶ τὸ ‘μηδὲν ἄγαν’ ἔπος αἴνεσσαν περισσῶς. »


Ταῦτ´ οὖν ἐν διανοίᾳ τις ἔχων ὡς πυθόχρηστα παραγγέλματα πρὸς πάντα τὰ τοῦ βίου πράγματα ῥᾳδίως ἐφαρμόζειν δυνήσεται καὶ φέρειν αὐτὰ δεξιῶς, εἴς τε τὴν αὑτοῦ φύσιν ἀφορῶν καὶ εἰς τὸ μὴ πέρα τοῦ προσήκοντος ἐν τοῖς προσπίπτουσιν ἢ διαίρεσθαι πρὸς ἀλαζονείαν ἢ ταπεινοῦσθαι καὶ καταπίπτειν πρὸς οἴκτους καὶ ὀλοφυρμοὺς διὰ τὴν τῆς ψυχῆς ἀσθένειαν καὶ τὸν ἐμφυόμενον ἡμῖν τοῦ θανάτου φόβον παρὰ τὴν ἄγνοιαν τῶν εἰωθότων ἐν τῷ βίῳ συμβαίνειν κατὰ τὴν τῆς ἀνάγκης ἢ πεπρωμένης μοῖραν.


Παραμυθητικὸς πρὸς Ἀπολλώνιον

(28,29) 116D-E


 

Duae sunt Delphis inscriptae sententiae, maxime ad vitae humanae usum necessariae, Nosce teipsum et Ne quid nimis. Ex his dependent reliqua omnia: ipsa autem inter se concinunt, alterumque alterius videtur vim declarare, alterumque vicissim in altero inest. Itaque Ion sic de his cecinit:


Brevis est, teipsum fac noris, sententia:

praestare solus rem sed novit Juppiter;


et Pindarus:


Sapientes hanc vocem, ne quid nimis,

affatim collaudaverunt.


Haec ergo aliquis animo infixa tenens tanquam Apollinis Pythii oracula, facile se ad omnes quas fert vita res accomodare poterit, easque dextre ferre, cum in suam intuens naturam, tum operam dans ut ne amplius quam convenit vel arrogantia efferatur ob eventa fortunae, vel animum abjiciat, inque luctus et ejulatus, ob fortunae vel animi potius imbecillitatem, nobisque insitum mortis metum, profectum ab ignoratione eorum quae nobis in vita necessitatis fative decreto contingere solent.


Consolatio ad Apollonium

(28,29) 116D-E 

Sono due le iscrizioni delfiche più che mai necessarie alla vita: «Conosci te stesso» e «Nulla di troppo»: da queste dipendono anche tutte le altre cose. Sono infatti concordi e consone tra loro e sembra che l'una si riveli nella sua potenza attraverso l'altra. Infatti nel conosci te stesso è contenuto il nulla di troppo e in quest'ultimo il conosci te stesso. Perciò lone a tal riguardo dice così:


"Cono sci te stesso": la sentenza non è grande, ma solo Zeus sa che grande impresa sia .

E Pindaro:


I sapienti lodarono immensamente il detto "nulla di troppo". Chi tenga a mente queste cose, in quanto responsi delfici, potrà adattarle facilmente a tutte le situazioni della vita e sopportarle agevolmente, considerando la propria natura e badando, nei vari accadimenti, a restare nei limiti di quanto è opportuno, senza esaltarsi fino alla tracotanza né avvilirsi e abbassarsi fino ai pianti e ai lamenti a causa della debolezza spirituale e della paura della morte che ci è connaturata in ragione dell'ignoranza di ciò che capita fatalmente nella vita secondo la necessità e il destino.


Traduzione L. Bergerard 

There are two of the inscriptions at Delphi which are most indispensable to living. These are: "Know thyself" and "Avoid extremes," for on these two commandments hang all the rest. These two are in harmony and agreement with each other, and the one seems to be made as clear as possible through the other. For in self-knowledge is included the avoidance of extremes, and in the latter is included self-knowledge. Therefore Ion speaks of the former as follows:


Not much to say is "Know thyself"; to do

This, Zeus alone of gods doth understand.

And, of the other, Pindar says:


The wise have lauded with exceeding praise the words "Avoid extremes."


If, then, one keeps these in mind as god-given injunctions, he will be able easily to adapt them to all the circumstances of life, and to bear with such circumstances intelligently, by being heedful of his own nature, and heedful, in whatever may befall him, not to go beyond the limit of propriety, either in being elated to boastfulness or in being humbled and cast down to wailings and lamentations, through weakness of the spirit and the fear of death which is implanted in us as a result of our ignorance of what is wont to happen in life in accordance with the decree of necessity or destiny.


Translation by F. C. Babbitt 

Les deux inscriptions gravées au temple de Delphes : CONNAIS-TOI TOI-MÊME ; et, RIEN DE TROP, sont les maximes les plus importantes pour la conduite de la vie. De ces deux préceptes dépendent tous les autres. Ils se correspondent, s'expliquent, et se rappellent réciproquement. Ion a dit sur le premier :

Se connaître soi-même est bien facile à dire;

Mais Jupiter peut seul le faire pratiquer.

Et Pindare sur le second :

Rien de trop : ce mot plein de sens

Fut toujours loué par les sages.

Celui qui, les regardant comme des oracles d'Apollon lui-même, les aura profondément gravés dans le cœur, pourra facilement les appliquer à tous les événements de la vie, pour apprendre à les supporter avec une égalité parfaite. Instruit de la fragilité de sa nature, il ne s'enflera point dans les succès, et ne s'abandonnera pas, dans les revers, à des plaintes et des gémissements qui ne viennent que de la faiblesse de notre âme.


Traduites P.Ricard

Comments


CULTURA

Logo%202020_edited.jpg

IN ATTO

bottom of page